Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
Koszyk

REGULAMIN SERWISU B2B

Informacja o firmie

1. Serwis B2B jest udostępniony przez FIRMĘ Artyk Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3 ., 91-342 Łódź wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000060881) NIP 947-18-77-807, REGON: 472931023,

 reprezentowaną przez Krzysztofa Lewandowskiego i Bogusława Wolskiego.

 

Użyte w umowie określenia oznaczają:

ODBIORCA – klient korzystający z usług serwisu internetowego Artyk.pl

DOSTAWCA – firma ARTYK

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży towaru za pośrednictwem Internetu.

2. Przed aktywacją usługi należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem. Aktywując usługę Odbiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Dostawca umożliwia Odbiorcy dostęp – za pośrednictwem Internetu – do informacji posiadanych przez Dostawcę.

4. W ramach informacji określonych powyżej mieści się:

•składanie zamówień przez Internet

•dostęp do informacji cenowych zamawianych produktów (dostęp do indywidualnego poziomu cen)

•informacje o stanie realizacji zamówień (dostęp do stanów magazynowych dostawcy)

5. Dostawca będzie dążył do rozszerzania zakresu informacji objętych Umową. Jednocześnie Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w zakresie udzielania informacji.

6. Odbiorca, do pełnego skorzystania z usług serwisu b2b, powinien posiadać założone konto w serwisie, aktywowane przez Dostawcę. 

7. Dostawca oświadcza, iż korzystanie z jakichkolwiek informacji będzie możliwe jedynie na podstawie przyznanego

kontrahentowi loginu i hasła dostępu, wprowadzonego przez Odbiorcę na stronie internetowej Dostawcy przed dokonaniem

każdej czynności.

8. Login i hasło dostępu do systemu są informacją poufną. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć z użycia loginu i hasła przez osoby do tego

nieupoważnione.

9. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do systemu są informacjami poufnymi. Odbiorca zobowiązuje się do

zachowania tajemnicy. W przypadku nieprzestrzegania tajemnicy przez odbiorcę, dostawca zastrzega sobie prawo do

jednostronnego zerwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

 

Warunki realizacji zamówień

1. Zamówienie może zostać złożone przez odbiorcę za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu.

Dostawca w przypadku otrzymania zamówienia z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu, nie ma obowiązku sprawdzenia czy osoba składająca oraz potwierdzająca zamówienie jest do tego upoważniona.

2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane przez Dostawce w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Odbiorca zobowiązuje się do traktowania zamówienia złożonego w systemie na równi z zamówieniem składanym w formie papierowej.

4. Strony uzgadniają, że zaakceptowanie przez Odbiorcę otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z

zawarciem przez Strony umowy sprzedaży i zatwierdzeniem faktury VAT wystawionej przez Dostawce.

 

Realizacja dostaw

1. Dostawy towaru mogą być realizowane w następujący sposób:

•Wysyłka realizowana przez Odbiorcę – sposób realizacji dostawy jest każdorazowo określany przez Odbiorcę w złożonym przez niego zamówieniu.

•Wysyłka realizowana przez Dostawcę – sposób realizacji dostawy odbywa się na warunkach indywidualnych ustalonych przez Dostawcę.

•Odbiór własny – odbiór towaru następuje osobiście przez Odbiorcę w magazynie Dostawcy w terminie ustalonym przez strony.

 

Ceny

1.Ceny towarów określone w aktualnym cenniku są cenami umownymi, indywidualnymi dla danego odbiorcy.

 

Gwarancja, rękojmia

1. Dostawca oświadcza, że towar Dostawcy jest oferowany do dalszej odsprzedaży.

2. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres 1 roku 

 

Warunki płatności

1. Dostawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT za zakupiony towar w dacie dokonywanych zakupów, wskazując termin płatności ustalony indywidualnie.

2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za towar w terminie ustalonym w fakturach.

3.  W przypadku nieuregulowania wcześniejszych zobowiązań  Dostawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia 

  do realizacji

4. W przypadku nie uregulowanych płatności w terminie Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek.

 

Upoważnienie do wystawiania faktury VAT bez podpisu

1. Odbiorca oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Odbiorca upoważnia Dostawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy.

 

Reklamacje

1. W przypadku złożenia reklamacji przez Odbiorcę należy przesłać do Dostawcy wypełniony formularz reklamacyjny na adres e-mail: info@artyk.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania formularza pisemnego.

3. Zwroty towarów mogą być realizowane tylko przez firmę spedycyjną Dostawcy. W innym przypadku strony 

   indywidualnie ustalają formę transportu.

4. Odsyłany towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

5. Odsyłany towar powinien być kompletny łącznie z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

 

Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie umowy

1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia na następny rok.

2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron jest możliwe na 30 dni przed upływem terminu ważności umowy.

Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej.

3. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia stron z obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań przez którąkolwiek ze stron.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę postanowień niniejszej umowy.

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do sprzedaży towaru przez Internet bez konieczności

podania przyczyny.

 

Informacje techniczne

1. Dostawca aktywuje konto Odbiorcy, nadając mu dostęp do serwisu B2B. Odbiorca powinien w tym celu udostępnić Dostawcy następujące dane:

Imię i Nazwisko Użytkownika ……………………………………………….

Adres e-mail ……………………………………………….

Tel. Kontaktowy ……………………………………………….

2. Odbiorca zobowiązuje się do zalogowania na stronie serwisu B2B według przygotowanego loginu i hasła dostępu do

korzystania z informacji posiadanych przez Dostawce.

3. Odbiorca może zmienić hasło dostępu na własne docelowe hasło.

4. Problemy związane z obsługa systemu należy zgłaszać na adres e-mail: info@artyk.pl

 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Artyk.pl All rights reserved