Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
Koszyk

REGULAMIN ZABAWY „ZOSTAŃ TWARZĄ MARKI NATALIA COLLECTION”

I. Organizator castingu jest
ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881   NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony

II.Uczestnik castingu

1.Uczestnikiem castingu może być dziewczynka lub chłopiec w wieku 3-8 lat biorąca udział w zabawie dobrowolnie i za obopólną zgodą opiekunów prawnych spełniająca warunki wyodrębnione w punkcie II podpunkcie 2. niniejszego regulaminu.

2.Celem konkursu jest wyłonienie dziecka, które:
- jest fotogeniczne i chętnie występuje przed aparatem i kamerą
- spełnia wymagania wiekowe 3-8 lat
- mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
- zostanie poprawnie zgłoszone do castingu poprzez opiekuna prawnego (zasady castingu znajdują się w punkcie III. niniejszego regulaminu)

3. Udział w zabawie oraz wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu zabawy zwanego dalej „Regulaminem”.

 III.  Zasady castingu

1.Celem castingu jest wyłonienie dziecka/dzieci, którego/których wizerunek zostanie wykorzystany do realizacji spotów reklamowych związanych z promocją zabawek firmy Artyk Sp. z.o.o.

2.Zgłoszenia do castingu odbywają się drogą elektroniczną.

3.Opiekun prawny dziecka ma za zadanie wysłać maila zgłoszeniowego na adres marketing@artyk.pl do dnia 31 sierpnia 2017roku.

4.E-mail zgłoszeniowy musi zawierać:
a) co najmniej 3 różne zdjęcia przedstawiające wizerunek dziecka: w tym twarzy i całej sylwetki lub

b) minimum 30 sekundowe nagranie dziecka
c) dane dziecka tj. imię, nazwisko, wiek dziecka oraz miejsce zamieszkania
d) dane opiekuna prawnego: tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy

5.  Opiekun prawny wysyłający zgłoszenie jednocześnie zaświadcza, że drugi opiekun prawny nie wnosi sprzeciwu co do udziału dziecka w castingu i ewentualnym wykorzystaniu jego wizerunku do działań reklamowych na rzecz firmy Artyk Sp. z o.o.

6. Casting jest przeprowadzany online i jest dedykowany uczestnikom mieszkającym na terenie Polski, którzy udziałem w zabawie deklarują jednocześnie swoją gotowość do przyjazdu na plan zdjęciowy, n a którym realizowane będą nagrania do spotów reklamowych na rzecz organizatora.

5. Decyzje jury castingu są ostateczne i niepodważalne.

6. Udział w castingu jest bezpłatny i wiąże się z udostępnieniem praw do wykorzystania wizerunku dziecka do celów przeprowadzenia niniejszego castingu tj. poddania oceny nadesłanych nagrań i zdjęć przedstawiających wizerunek dzieci zgłoszonych do konkursu przez opiekuna prawnego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi autorami e-maili zgłoszeniowych.

9. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie.

10. Organizator ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny.

11. Uczestnik z tytułu uczestnictwa w castingu  nie otrzymuje wynagrodzenia.

IV. Zwycięzca Castingu

1. Zwycięzcą konkursu zostanie dziecko spełniające wymogi niniejszego konkursu, którego poprawne zgłoszenie zostało nadesłane przez opiekuna prawnego w stosownym terminie oraz wyłonione przez jury konkursowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia dowolnej liczby laureatów LUB też niewyłonieniu zwycięzcy na drodze castingu ze względu na brak zgłoszenia, które spełniałoby wszystkie wymogi regulaminu oraz zostało zaakceptowane przez jury konkursu.

3. Decyzja jury jest niepodważalna i nie podlega zmianie.

4. Udział w castingu oraz wygranie nagrody głównej wiąże się z wyrażeniem zgody na nieograniczone wykorzystanie wizerunku dziecka grającego w reklamie na potrzeby promocyjne firmy Artyk tj. emisję spotów w telewizji, internecie, czy wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych w czasie nieograniczony bez prawa do wnoszenia dodatkowych roszczeń oraz wynagrodzenia.

V. Jury konkursu

1.W skład jury wchodzić będą osoby reprezentujące organizatora – firmę Artyk Sp.z o.o.

VI. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest udział w nagraniach spotów reklamowych promujących zabawki firmy Artyk. Sp. z.o.o.

2. Zwycięzca konkursu otrzyma także wynagrodzenie finansowe w wysokości ustalonej indywidualnie po zakończeniu castingu.

3. Wynagrodzenie zwycięzcy związane z udziałem w nagraniu jest jednorazowe i nie podlega negocjacji.

4. Nagrody nie podlegają zmianie. Laureat nie może zrzec się ich na rzecz osób trzecich.

5. Brak możliwości udziału w realizacji spotów jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy i zrzeknięciem się nagród.

6. Organizator konkursu nie ponosi kosztów związanych z dojazdem zwycięzcy na plan zdjęciowy na którym realizowane będą spoty reklamowe.

VII. Naruszenie warunków Regulaminu

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Uczestnicy w szczególności zobowiązani są do:

a) wysłania zgłoszenia castingowego o treści spełniającej zasady o których mowa w punkcie III. Podpunkcie 4. niniejszego regulaminu

b) elastycznego podejścia dotyczącego ustaleń związanych z realizacją nagrań spotów reklamowych, których przygotowanie jest celem niniejszego regulaminu – tj. zaakceptowaniem terminów wyznaczonych przez realizatora

3. Każdy uczestnik, który naruszy postanowienia Regulaminu, może zostać wykluczony od udziału w castingu lub nagraniu spotów bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

VIII. Odpowiedzialność

1.Producent oraz Nadawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika castingu.

2.Brak możliwości nakręcenia spotu z powodów leżących po stronie uczestników (tj. niedotrzymanie terminów, niedojechanie na nagranie, brak współpracy ze strony dziecka etc.) wiąże się z utratą wynagrodzenia i szansy na wzięcie udziału w realizacji spotu.

 

Z wyrazami szacunku,

Artyk Sp. z o.o.

 

Artyk.pl All rights reserved